مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

:عنوان مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با ...

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. سازگاری اجتماعی.

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی تدارک شده شامل مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان ... همچنین مبانی نظری مبین آن است که عملکرد خانواده همچون سازگاری دارای ابعاد و مؤلفه ...

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری ...

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی میباشید. دانلود فایل. بصورت فایل ورد ...

فایل word مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با ...

بخشی از متن فایل word مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی : بصورت فایل ورد. همراه با منابع. سازگاری اجتماعی.

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با ...

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی میباشید. دانلود فایل. بصورت فایل ورد ...

مبانی نظری سازگاري اجتماعي و خودکنترلی – rom - irurbanconf

بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری سازگاري اجتماعي و خودکنترلی برای ... منظور از سازگاري، رابطه اي است كه ميان فرد و محيط او، به ويژه محيط اجتماعي و خانوادگی ... ممكن است با سازگاري اجتماعي در ارتباط باشد، مهارت خودکنترلی و عملکرد خانواده ... و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و ...

تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

اين پژوهش با هدف بررسي ميزان سازگاری دانشجويان با محيط دانشگاه علوم دريايي ... فرد زماني از سازگاری بهره. مند است که بتواند ميان خود و. محيط اجتماعي. رابطه ... آنان مجبورند جدايي از خانواده و استقالل فردی را تجربه ... داخلي و خارجي مانند حفظ کنترل عاطفي و رفتار مقابله در برابر يک بحران هويت ... با توجه به مباني نظری و پيشينه. ی.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی – icm21.ir

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ... (1975)، انعکاسی از تعامل انسان با افراد دیگر، رضایت از کنش های فردی و نحوه عملکرد در نقش هاست که به احتمال زیاد ...

ﺑﺮرﺳﯽ ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺎ ﮥ ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﮕ - پرتال جامع علوم ...

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ. داﻧﺸﮕﺎه ﻻزﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و. ﺑـﺎ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ارﺗﺒـﺎط دارد . ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ. داﻧﺸﮕﺎه و. راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ. ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧ. ﺸـﺠﻮﯾﺎن اﺳـﺖ . اﻃﻼﻋـﺎت ... ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﻪ. ﭼﻨﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻧﺘﻘﺎل از. ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻏﻠﺐ ... ﺧـﻮد. ارزﺷـﻤﻨﺪي. ،. ﺳـﺒﮏ. ﻫـﺎي اﺳـﻨﺎدي و. ﻧـﻮع ﮐﻨﺘـﺮل. ،. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. ﻫﺎ ...

ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی (خرابکارانه) دانش ...

ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎﯾﯽ دﺍرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﺍﻋﻀﺎی ﺧﻮد رﺍ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ . ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮي. در ﻣﺒﺤﺚ ﭼﺎرﭼﻮﺏ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺍز ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﻣﺪل. ﺍرزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻣﮏ ...

2036t.pdf - کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

هب استادان گرامي ام و همه كسانيهك لحظه اي تعهد انساني و وجداني خود را فراموش نمي كنند ... میانگین هادر دو گروه آزمایش و كنترل با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارند) ... هیجانی و رویکردهاي نظري مرتبط با هوش هیجانی بررسی می شود، بعد از آن پیشینه پژوهشی ... كه آیا محدودیت هاي هوشی كودكان كم توان ذهنی بر سازگاري اجتماعی آنها اثر می گذارد هنوز.

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده ... فصل دوم- پیشینه تحقیق ... از لحاظ نظری، سازگاری محصولی اجتماعی است و شرایط و عوامل متعدد در شکل گیری آن نقش دارند(دام و همکاران). ... همچنین مبانی نظری مبین آن است که عملکرد خانواده همچون سازگاری دارای ...

يﺎﻬﺗرﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ ﻲﺸﺨﺑ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺑ جاودزا زا ﺶﻴﭘ ﻲﻃﺎﺒﺗرا جاودزا زا ﺲﭘ ...

ﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ... ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض. ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ، رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ و از رواﺑﻂ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ... ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮب و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ و ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ اﻓﺘـﺎدن ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣـﻮزش رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده و دوﺳـﺘﺎن در اﻓـﺰاﻳﺶ رﺿـﺎﻳﺖ ... ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻬـﺮان، اﻧﺘﺸـﺎرات.

پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی ... این تحقیق در مورد مبانی نظری هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در ...

دانلود رایگان انواع مبانی نظری برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

در فصل دوم پایان نامه تحت عنوان چارچوب و مبانی نظری تحقیق یا پژوهش، لازم است هر یک از ... می توانید با فشردن دکمه CTRL+F و نوشتن کلمه مورد نظر خود و فشردن دکمه ENTER ... دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم فعال سازی رفتاری bas ... مقاله درباره سازگاری اجتماعی برای مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری اجتماعی - مبانی ...

ارزیابی‌های ذهنی که بیانگرمیزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش است و ... فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم ... محیط اجتماعی نیز، دربرگیرنده خانواده، محل تحصیل، محیط کسب و کار و نظایر آن می باشد. ... پیشینه تحقیق خودکنترلی فصل دوم پایان نامه ارتباط خودکنترلی مبانی نظری ...

ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﻏﻴﺮﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮا

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ دﻳﻨﺪاري، ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ... ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷـﻬﺪا ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ... ﻛﻨﻨﺪ، رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪ و. ﺗﻌﺎﻣﻼت. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺘﻌﺪدي. در ﺳﺎزﮔﺎري ... ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوهﺶ. ١٧. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎزﮔﺎري. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻧﻈﺮﻳ. يﻪ. روان. ﭘﻮﻳﺸﻲ. اﻟﮕ ...

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با ...

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی. ارتباط با ما ... دانلود ... بصورت فایل ورد. همراه با منابع. سازگاری اجتماعی.

defects | 7115

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی | defects | 7115. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما دانشجوی محترم. اگر می خواهید فایل ...

ﻫﺎي ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده - زن و مطالعات خانواده

ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ... اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه. ﻣﻲ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ... ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ... ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. : □. ﻧﺎزك ﺗﺒﺎر. 1383(. ) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ. ﺳﺒﻚ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﻃﻼق ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴ ﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ.

ی کارشناسی ارشد نامه برای دریافت درجه پایان آموزش کودکان ...

کفايت اجتماعي خانواده محور بر خودپنداره و سازگاری اجتماعي ماد. ران دانش. آموزان با اختالل. يادگیری اثربخشي معنادار داشته است.همچنین اثر آموزش بر سازگاری اجتماعي.

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 138 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

سازگاری اجتماعی......................................................................................................... 12

تعاریف سازگاری اجتماعی............................................................................................ 16

ویژگی های شخص سازگار........................................................................................... 19

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی.................................................................................... 21

تحلیل فرآیند سازگاری.................................................................................................. 26

دیدگاه های نظری سازگاری........................................................................................... 27

عملكرد خانواده............................................................................................................. 33

نقش خانواده بر توانایی سازگاری كودك و نوجوان........................................................... 37

روابط خانوادگی و اهمیت آن در رشد عاطفی.................................................................. 39

ماهیت خودكنترلی......................................................................................................... 45

مفهوم خودكنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................................... 52

انواع كنترل و نظارت..................................................................................................... 57

ارزیابی انواع كنترل........................................................................................................ 59

مراحل فرآیند خودكنترلی............................................................................................... 60

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش.................................................. 62

جمع بندی مطالعات انجام شده....................................................................................... 67

فرضیات پژوهش.......................................................................................................... 67

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

نام محصول :مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی
شناسه کالا :PR16641
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :33000 تومان

محصولات مرتبط

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 106 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه 14 مبانی نظری پژوهش 14 اصول ضروری هوش اخلاقی 16 ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل 17 مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل از دیدگاه قرآن کریم و ایمه معصومین ع 17 نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی 19 انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی 21 مهارت های اجتماعی 22 مفهوم مهارت های اجتماعی 22 ویژگی های رفتار اجتماعی 26 عوامل مؤثر در اجتماعی شدن 27 مهارت های اجتماعی پایه 31 مراحل آماده سازی مهارت های .

مبانی نظری و پیشینه رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه رابطه,مبانی نظری و پیشینه رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 مبانی نظری و پیشینه رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ی اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه 19 2 ـ 1 ـ مبانی نظری 27 2 ـ 1 ـ 1 ـ نوع ساختار سازمانی 27 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ساختار سازمانی 27 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ ابعاد ساختار سازمانی 29 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ متغیرهای زمینه های اثرگذار بر ساختار سازمانی 30 2 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ انواع ساختار سازمانی 31 2 ـ .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه گیری عملکرد زنجیره 49 صفحه

پیشینه تحقیق عملکرد,مبانی نظری و,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه گیری عملکرد زنجیره 49 صفحه

مبانی نظری و پیشینه

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه گیری عملکرد زنجیره می باشد در بخش اول چارچوب و مبانی نظری اندازه گیری عملکرد زنجیره تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد زنجیره در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد اندازه گیری عملکرد زنجیره: اندازه گیری عملکرد ، فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی فرایندها است neely et al, 2005 اندازه گیری عملکرد را می توان به عنوان بازخوردهای دریافت شده از فعالیت های مربوط به رضایت مشتری، تصمیمات و اهداف استراتژیک دانست bhagwat and sharma, 2007 ارزیابی عملکرد آنقدر اهمیت دارد که مورفی در سال 1999 علت اصلی عملکرد ضعیف زنجیره تأمین را، فقدان سیستم اندازه گیری دانسته است .

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی,مبانی,مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

مبانی نظری و پیشینه

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 377 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع 1 -2 - مقدمه 2 -2 - بخش اول: سرمایه اجتماعی 1 -2 -2 -تاریخچه سرمایه اجتماعی 2 -2 -2 - ماهیت سرمایه اجتماعی 3 -2 -2 -انواع سرمایه اجتماعی 1 -3 -2 -2 - سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی 2 -3 -2 -2 - سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم 3 -3 -2 -2 - سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر 4 -3 -2 -2 - سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته .

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه,مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری کارکنان

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 93 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری کارکنان قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع مبانی نظری پژوهش 14 بهره وری 14 دیدگاه های مختلف درباره بهره وری 20 عوامل مؤثر بر بهره وری 22 عوامل مؤثر بر کاهش بهره وری 23 بهره وری در ایران 23 اهداف توسعه منابع انسانی 24 بهره وری و راهبرد منابع انسانی 26 بهبود بهره وری نیروی انسانی 27 مبانی نظری هوش سازمانی 28 هوش سازمانی 28 تعریف هوش سازمانی 28 مدل های هوش سازمانی 32 مبانی نظری رضایت شغلی 37 پیشینه پژوهش 43 الف .

مرجعsellu
برچسب ها
4.7/5 (7 امتیاز)
قیمت :33000تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده